Home ">Napisz Zaloguj
HostSol » Regulamin Urodziny HostSol.pl

Regulamin promocji "Urodziny HostSol.pl!"

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Urodziny HostSol.pl!" jest firma Solutions S.C. z siedzibą przy ulicy 18 Stycznia 3, 99-100 Łęczyca, zwana dalej HostSol.pl.
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej HostSol.pl.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Akcja promocyjna trwa od 15.10.2008 r. od godz. 8.00 do odwołania.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia serwera za pośrednictwem strony internetowej HostSol.pl.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy wszystkich pakietów hostingowych.
  2. Promocja polega na obniżeniu opłaty abonamentowej o 50% na 6 pełnych cykli rozliczeniowych.
  3. W promocji „Urodziny HostSol.pl!” mogą wziąć udział Klienci, którzy przed dokonaniem zamówienia w promocji nie posiadali w HostSol.pl opłaconego pakietu.
  4. Przedłużenie ważności usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.
  5. Klient może zamówić tylko jeden pakiet w promocji „Urodziny HostSol.pl!”.
  6. Klient może posiadać tylko jeden aktywny pakiet zamówiony w promocji „Urodziny HostSol.pl!”.
 5. Pozostałe.
  1. Do umów pomiędzy Klientem a HostSol.pl zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a HostSol.pl, dotyczących świadczenia usług przez HostSol.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby HostSol.pl.
  2. Regulamin obowiązuje dla usług zamówionych od dnia 15.10.2008 r. od godz. 8.00.